About


Welcome to Benung! 

This is the official resource for all things Ayeri (the language and its people). You may ask yourself now “But what is Ayeri?” — Ayeri is a South-Western-Kataynian language and has about 3.3 million speakers (975 KT census). It is mainly spoken in the United Western Lands, but also in the Ayeri Republic and the Republic of Tuvrang. Benung is simply the Ayeri word for ‘web’ or ‘internet’.

Have fun browsing through these pages!


Manisu ya Benung!

Edareng hasangas kilisu enyayam na Ayeri (narān nay keynam yona). Ming sitang-prantongvāng edauyi “Nārya sinyāng sa Ayeri?” — Ang Ayeri narānas na Katay rodanhinang nay ang tahayo naramayās 113,2000 miday (kuryaman na 693). Narayos-vā ya Similye Kadisu na Rodan, nārya narayos naynay ya Similitay Ayeri nay ya Similitay Tuvrang. Benung kovaro narānas Ayeri yam ‘web’ soyang ‘internet’.

Valyu pecamanas eda-baloyyena!