Playing with sound changes

People sometimes ask me if I wouldn’t be tired of working on Ayeri for 10 years already, but hm … to me, it’s like a good old friend, kind of. However, I’ve been playing around with sound changes a little before to maybe make a dialect or just fast-forward the whole thing or whatever in order to branch out for some new things. Here’s one such attempt that was at the back of my head and that I worked out last night. I kind of like the results, so maybe I’ll keep them for a dialect that I could still flesh out more later.

Variables
V = {i, iː, e, eː, a, aː, o, oː, u}
C = {p, t, k, b, d, g, m, n, ŋ, v, s, h, r, l, j, tʃ, dʒ}
N = {m, n, ŋ}
P = {t, k, d, g, s, l, j}

Raising and backing of /j/ between vowels
j → g / V_V

Vowels lower before nasals, then get lengthened as nasal drops out; apocope after nasal for multi-syllabic words
V → V̞ / _N
V → Ø / N_# except #C_
VN → Vː / _N except _NV

Diphthongs monophthongize
aʊj → aʊ / _
aʊ → uː / _
ʊɪ → iː / _
{aɪ, aːɪ, eɪ} → eː / {_C, _#}
ɔɪ → eː / _C
{V₁ːV₁ː, V₁ːV₁, V₁V₁ː, Vːː} → V₁ː / _

Palatalization
P → Pʲ / {{i, iː, e, eː} _, _ {i, iː, e, eː}}
{i, e} → i / {_Pʲ, Pʲ_}
i → Ø / _Pʲ except {_CC, #(C)(C)_}

Phonetic realization of /Pʲ/:
{tʲ, tj, kʲ, kj} → tʃ
{dʲ, dj, gʲ, gj, jʲ, jj} → dʒ
{sʲ, sj} → ʃ
{lʲ, lj} → j
{ttʃ, dtʃ, tʃʃ} → tʃ
{ddʒ, tdʒ, dʃʃ} → dʒ

Some examples

〈Ayeri〉 /ajeri/
‘Ayeri’
j → g / V_V (ageri)
P → Pʲ / {{i, iː, e, eː} _, _ {i, iː, e, eː}} (agʲeri),
{i, e} → i / {_Pʲ, Pʲ_} (agʲiri),
i → Ø / _Pʲ except {_CC, #(C)(C)_} (agʲiri)
〈Ajiri〉 /adʒiri/
〈narān〉 /naraːn/
‘word, language’
V → Ø / N_# except #C_ (naraːn),
VN → Vː / _N except _NV (naraːː),
{V₁ːV₁ː, V₁ːV₁, V₁V₁ː, Vːː} → V₁ː / _ (naraː)
〈narā〉 /naraː/
〈ja〉 /dʒa/
‘zero’
Ø 〈ja〉 /dʒa/
〈men〉 /men/
‘one’
V → V̞ / _N (man),
VN → Vː / _N except _NV
〈mā〉 /maː/
〈sam〉 /sam/
‘two’
VN → Vː / _N except _NV 〈sā〉 /saː/
〈kay〉 /kaɪ/
‘three’
{aɪ, aːɪ, eɪ} → eː / {_C, _#} (keː),
P → Pʲ / {{i, iː, e, eː} _, _ {i, iː, e, eː}} (kʲeː),
{i, e} → i / {_Pʲ, Pʲ_} (kʲiː),
i → Ø / _Pʲ except {_CC, #(C)(C)_} (kʲiː)
〈cī〉 /tʃiː/
〈yo〉 /jo/
‘four’
Ø 〈yo〉 /jo/
〈iri〉 /iri/
‘five’
Ø 〈iri〉 /iri/
〈miye〉 /mije/
‘six’
j → g / V_V (mige),
P → Pʲ / {{i, iː, e, eː} _, _ {i, iː, e, eː}} (migʲe),
{i, e} → i / {_Pʲ, Pʲ_} (migʲi),
i → Ø / _Pʲ except {_CC, #(C)(C)_} (migʲi)
〈miji〉 /midʒi/
〈ito〉 /ito/
‘seven’
P → Pʲ / {{i, iː, e, eː} _, _ {i, iː, e, eː}} (itʲo),
{i, e} → i / {_Pʲ, Pʲ_} (itʲo),
i → Ø / _Pʲ except {_CC, #(C)(C)_} (tʲo)
〈co〉 /tʃo/
〈hen〉 /hen/
‘eight’
V → V̞ / _N (han),
VN → Vː / _N except _NV
〈hā〉 /haː/
〈veya〉 /veja/
‘nine’
P → Pʲ / {{i, iː, e, eː} _, _ {i, iː, e, eː}} (vejʲa),
{i, e} → i / {_Pʲ, Pʲ_} (vijʲa),
i → Ø / _Pʲ except {_CC, #(C)(C)_} (vijʲa)
〈vija〉 /vidʒa/
〈mal〉 /mal/
‘ten’
Ø 〈mal〉 /mal/
〈tam〉 /tam/
‘eleven’
VN → Vː / _N except _NV 〈tā〉 /taː/
〈lan〉 /lan/
‘twelve’
VN → Vː / _N except _NV 〈lā〉 /laː/
〈badan〉 /badan/
‘father’
VN → Vː / _N except _NV 〈badā〉 /badaː/
〈māva〉 /maːva/
‘mother’
Ø 〈māva〉 /maːva/
〈ayon〉 /ajon/
‘man, husband’
j → g / V_V (agon)
V → V̞ / _N (agan),
VN → Vː / _N except _NV
〈agā〉 /agaː/
〈envan〉 /envan/
‘woman, wife’
V → V̞ / _N (anvan),
VN → Vː / _N except _NV
〈āvā〉 /aːvaː/
〈yan〉 /jan/
‘boy, son’
VN → Vː / _N except _NV 〈jā〉 /jaː/
〈lay〉 /laɪ/
‘girl, daughter’
{aɪ, aːɪ, eɪ} → eː / {_C, _#} 〈lē〉 /leː/
〈netu〉 /netu/
‘brother’
P → Pʲ / {{i, iː, e, eː} _, _ {i, iː, e, eː}} (netʲu),
{i, e} → i / {_Pʲ, Pʲ_} (nitʲu),
i → Ø / _Pʲ except {_CC, #(C)(C)_} (nitʲu)
〈nicu〉 /nitʃu/
〈kina〉 /kina/
‘sister’
V → V̞ / _N (kena),
V → Ø / N_# except #C_ (ken),
VN → Vː / _N except _NV (keː),
P → Pʲ / {{i, iː, e, eː} _, _ {i, iː, e, eː}} (kʲeː),
{i, e} → i / {_Pʲ, Pʲ_} (kʲiː)
〈cī〉 /tʃiː/
〈sinya〉 /sinja/
‘who, what’
V → V̞ / _N (senja),
VN → Vː / _N except _NV (seːja),
P → Pʲ / {{i, iː, e, eː} _, _ {i, iː, e, eː}} (sʲeːjʲa),
{i, e} → i / {_Pʲ, Pʲ_} (sʲijʲa),
i → Ø / _Pʲ except {_CC, #(C)(C)_} (sʲijʲa)
〈śija〉 /ʃidʒa/
〈siyan〉 /sijan/
‘where’
j → g / V_V (sigan),
VN → Vː / _N except _NV (sigaː),
P → Pʲ / {{i, iː, e, eː} _, _ {i, iː, e, eː}} (),
{i, e} → i / {_Pʲ, Pʲ_} (sʲigʲaː),
i → Ø / _Pʲ except {_CC, #(C)(C)_} (sʲigʲaː)
〈śijā〉 /ʃidʒaː/
〈sitaday〉 /sitadaɪ/
‘when’
{aɪ, aːɪ, eɪ} → eː / {_C, _#} (sitadeː),
P → Pʲ / {{i, iː, e, eː} _, _ {i, iː, e, eː}} (sʲitadʲeː),
{i, e} → i / {_Pʲ, Pʲ_} (sʲitadʲi),
i → Ø / _Pʲ except {_CC, #(C)(C)_} (sʲitadʲ)
〈śitaj〉 /ʃitadʒ/
〈sikay〉 /sikaɪ/
‘how (circumstance)’
{aɪ, aːɪ, eɪ} → eː / {_C, _#} (sikeː),
P → Pʲ / {{i, iː, e, eː} _, _ {i, iː, e, eː}} (sʲikʲeː),
{i, e} → i / {_Pʲ, Pʲ_} (sʲikʲiː)
〈śicī〉 /ʃitʃiː/
〈simin〉 /simin/
‘how (way)’
V → V̞ / _N (semen),
VN → Vː / _N except _NV (semeː)
P → Pʲ / {{i, iː, e, eː} _, _ {i, iː, e, eː}} (sʲemeː),
{i, e} → i / {_Pʲ, Pʲ_} (sʲimeː)
〈śimē〉 /ʃimeː/
〈sinyisa〉 /sinjisa/
‘why’
V → V̞ / _N (senjisa),
V → Ø / N_# except #C_ (se:jisa),
P → Pʲ / {{i, iː, e, eː} _, _ {i, iː, e, eː}} (sʲeːjʲisʲa),
{i, e} → i / {_Pʲ, Pʲ_} (sʲijʲisʲa),
i → Ø / _Pʲ except {_CC, #(C)(C)_} (sʲijʲsʲa)
〈śija〉 /ʃidʒa/

Seems like I recreated Brazilian Portuguese to some degree … Also, vowel length is now even more phonemic. Question words have also been thoroughly shaken up: sinya ‘who, what’ → śija; sinyisa ‘why’ → śija; siyan ‘where’ → śijā (yano ‘place’ → yān). However, looking at a whole sentence, I think palatalization isn’t as frequent as it seems (I hope I applied the rules above correctly …):

Ya sahaya lanyāng gino nanga, sa silvyāng patas si ang tahaya bilingley vinaya, lāya nay bantaya yana, nay lanyāng sigi. Ang praysaya tupoyas kayvo runuya-ikan, nay saraya patasang.

Ya sahaga lānā jī nā, sa śiyvyā patas śi ā tahaga biyīyī venaga, lāga nē bātaga yā, nē lāyā śiji. Ā prīśaga tupogas cīvo ronuga-icā, nē saraga patasā.

Note that this treats inflected stems as units even though Ayeri is very agglutinative, but why not.